KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUSEHDOT

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan rakennustyössä käytettävien työkoneiden vuokraukseen konevuokraamoliikkeen (jäljempänä myös “Vuokralleantaja”) ja Vuokralleottajan (jäljempänä myös “Vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.

Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia pakottavia oikeuksia.

2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT

2.1 VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä “Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä yksilöinyt.

Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Nämä vuokrausehdot koskevat ilman eri sopimusta myös kaikkia niitä vuokraesineitä, jotka on tässä sopimuksessa mainittujen lisäksi toimitettu lähetyslistaa vastaan Vuokralleottajan samalle työmaalle. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

2.2 VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto -ja palautuspäivät. Vuokralleantajan kullekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.

Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.

2.3 TOIMITUSEHDOT SEKÄ KALUSTON ASENTAMINEN, PURKAMINEN JA PALAUTTAMINEN

Vuokralleottajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokralleottaja antaa Vuokralleantajalle luvan luottotietojen tarkistamiseen ja luottopäätöksen tekemiseen. Asiakkaan tiedot rekisteröidään vuokralleantajan tietojärjestelmään sopimuksia, laskutusta ja luotonvalvontaa varten henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.

Pyydettäessä Vuokralleantaja ilmoittaa Vuokralleottajalle Kaluston enimmäiskuormitusmäärät. Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut. Tämän kohdan mahdollisesta laiminlyönnistä veloitetaan ensisijaisesti hinnaston mukainen korvaus, ja toissijaisesti kulujen mukainen korvaus.

2.4 KALUSTON KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

Vuokralleottajan tulee: 

  • Tutustua Kaluston turva -ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen.
  • Varmistaa Koneiden tarkat mitat ja paino aina konekilvestä.
  • Käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
  • Huolehtia työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.
  • Hoitaa, huoltaa ja säilyttää Kalustoa asianmukaisesti. Kaluston ylläpito tulee antaa päteville henkilöille. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa suostumusta.
  • Säilyttää Kalusto aina lukittuna, ja/tai lukitussa tilassa
  • Puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.
  • Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, käytetäänkö Vuokralleantajan palveluita.

3. PALVELUIDEN YLEISET EHDOT

3.1 VUOKRAN MÄÄRÄ JA PALVELUIDEN HINNAT

Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyltä vuokra-ajalta. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta ja -perusteet määräytyvät Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vuokralleantajan ajantasaiset hinnat ovat nähtävillä Vuokralleantajan verkkosivuilla. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin.

Vuokralleottaja on aina velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuokralleantajalle. Vuokrauksen veloitusperusteena käytetään yksikkönä päivää, jonka ajallinen kesto on enintään 8 tuntia/vuorokausi. Vuokraa peritään kaikilta viikonpäiviltä, jollei muuta ole sovittu. Vuokraukseen liittyvä työ (esim. asennus ja korjaus) suoritetaan arkipäivisin maanantain ja perjantain välisenä normaalina työaikana, ellei ole muuta sovittu. Mikäli kalustoa käytetään yksivuorokäytön sijasta kaksivuorotyössä, vuokraa korotetaan 50 % sovitun yksivuorokäytön hinnasta. Mikäli vuokrattavaa kalustoa käytetään kolmivuorotyössä, vuokraa korotetaan 100 % sovitun yksivuorokäytön hinnasta.

Yksittäisistä ylikäyttötunneista (>8 tuntia/päivä) veloitetaan puolestaan 12% sovitusta päivävuokrasta. Mikäli kalustossa on käyttötuntimittari, veloitetaan ylikäyttötunneista käyttötuntimittarin mukaisesti.

Polttomoottorikäyttöiset laitteet tulee palautushetkellä olla täyteen tankattu ja laitteeseen ilmoitetulla polttoainelaadulla. Mikäli laitetta ei ole tankattu palautushetkellä täyteen, veloitetaan siitä erillinen, hinnaston mukainen tankkausmaksu.

Rakennuskoneiden vuokraus ilman käyttäjää ei kuulu rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin.

3.2 LASKUTUSEHDOT

Laskutamme laskutusasiakkaitamme 1-2 kertaa kuukaudessa, tai sopimuksen mukaan.

Maksuehto laskutusasiakkaillamme on 8 pv netto.

Mikäli vuokrakalustoa ei ole palautettu sovittuun määräaikaan mennessä, laskutamme jokaiselta viivästyspäivältä hinnaston mukaisen hinnan kolminkertaisena. Mikäli vuokrakalusto vastaavasti palautetaan ennen ensimmäisen täyden veloitusjakson täyttymistä, laskutamme normaalin laskutusohjelman mukaisesti. Vuokrakaluston voi palauttaa ainoastaan toimistomme aukioloaikoina. Voimassaolevat aukioloajat ja sovittu palautusaika on merkattu vuokrasopimukseen. Ellei muuta ole sovittu, uusi vuokrapäivä alkaa arkisin aina seuraavana aamuna kello 9:00. Viikonlopuksi vuokrattaessa, viikonloppuvuokra alkaa aina perjantaina kello 15:00.

Mikäli Vuokralleottajana toimiva yritys tai ammatinharjoittaja ei maksa sovittua vuokraa määräaikaan mennessä, lasketaan yli menevältä vuokra-ajalta 18 %:n vuotuinen viivästyskorko. Mikäli Vuokralleottajana on kuluttaja, lasketaan yliajalta viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/82) mukaisesti. Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintä- ja asianajokulut. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa, on Vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä.

Vuokralleottaja ja tämän edustaja vastaavat yhteisvastuullisesti erääntyneistä vuokranmaksuista, viivästyskoroista ja asianajo- sekä perimiskuluista. Perintätoimet on ulkoistettu ulkopuoliselle perintätoimistolle.

Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan jokaista vahinkokorvaustapausta kohden erikseen 1000 euron käsittely- ja asiakasvastuumaksun, jos vuokralleantajan liikennevakuutuksen piirissä oleva ajoneuvo tai muu vuokrakohde aiheuttaa liikennevahingon kolmannelle osapuolelle.

Jos vahingot ovat syntyneet lainsäädännön tai Vuokralleantajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä taikka törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, voidaan vahinkojen aiheuttamat kulut veloittaa Vuokralleottajalta täysimääräisenä laillisine korkoineen. Vuokralleantaja ei korvaa hinattavan laitteen hinausajoneuvon vahinkoja.

Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan vuokrasopimuksessa mainittuja tai muutoin ilmoitettuja maksuehtoja.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisista painovirheistä aiheutuviin muutoksiin.

4. REKLAMAATIOT

Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan erityisen huolellisesti Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä.

Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa todisteellisesti kyseisen ilmoituksen.

4.1 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottajan kuljettaessa maanrakennuskoneita, on kuljetuskalustossa hänellä oltava voimassa oleva liikennevakuutus. Vuokralleottajan tulee olla ajo-oikeudeltaan, ja kuljetuskaluston kantavuudeltaan/vetokyvyltään lain mukainen sen hetkisen kuorman kuljettamiseen.

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. Mikäli Kalustolla on erillinen vakuutus, ja vahinko kuuluu vakuutuksen korvauksen piiriin, on siinä tapauksessa Vuokralleottaja velvollinen maksamaan ainoastaan ennalta sovitun omavastuuosuuden. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja.

Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokralleantaja ole niistä vastuussa.

Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista mukaan lukien perintä- ja asianajokulut.

4.2 PERUUTUSEHDOT JA VARAUKSEN SITOVUUS

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Vuokralleantajalla on Kauppalain 10 luvun 52 §:n mukainen oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Varauksia ei lähtökohtaisesti voi peruuttaa vaan ne ovat sitovia. Perimme 50 % vuokrahankinnan määrästä.

5. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta.

Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja välittömät sekä välilliset vahingot.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava tai vastasaatava Vuokralleantajalta.

6. RIIDANRATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

Sopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin valitessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.

7. MUUT SOPIMUKSEEN SOVELLETTAVAT YLEISET EHDOT

Niiden tilanteiden varalta, joita edellä mainitussa sopimuksessa ei ole nimenomaisesti mainittu, noudatamme voimassaolevia Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja (TK Konevuokraus).

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin.

Kaikessa lunastuksessa/myynnissä noudatetaan Teknisen Kaupan Yleisiä Myyntiehtoja TK Yleiset 2010.

Mikäli Vuokralleottajana on kuluttaja ja Vuokralleantajan tarjoama vuokrauspalvelu koskee kulutushyödykettä, voidaan vuokrausehtoihin soveltaa soveltuvin osin kuluttajansuojalakia. Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten. Kulutushyödykkeen osalta Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta, koska vuokraussopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Lisätietoja kuluttajanoikeuksista, kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/